Tietosuojaseloste
Laadittu/päivitetty 16.9.2019

Rekisterinpitäjä
Kirkkonummen Tilintarkastustoimisto Oy
c/o Jorvas Hitech Center
Hirsalantie 11
02420 Jorvas
info@kirkkonummentilintarkastustoimisto.fi
+358 50 350 7351
Tietosuojavastaava Johanna Järvenpää

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään silloin kun ne ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamisessa, asiakassuhteen hoitamisessa ja palveluiden toteuttamisessa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat ainakin seuraavia:
• oikeutettu etumme tietojen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaalle
• oikeutettu etumme toimeksiantojen suorittamiseen
• täyttää velvollisuutemme esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen liittyen

Rekisterin tietosisältö
Yhteisöjen ja/tai henkilöiden nimet, osoitteet ja muut yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Toimeksiantojen hoitamisessa voi lisäksi olla tarpeen kerätä muitakin henkilötietoja, tietoja sopimuksista ja (liike)toimista.

Tietojen luovutus/vastaanottajat
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille pois lukien viranomaisten lain mukaiset vaatimukset.
Rekisteriin on pääsy vain Kirkkonummen Tilintarkastustoimisto Oy:n henkilökunnalla sekä erillisellä luvalla alihankkijalla, jonka työtehtävä edellyttää tiedon saantia ja/tai käsittelyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot on suojattu salasanoin tai siten, että niitä säilytetään lukituissa yhtiön tiloissa. Työntekijöitä sekä alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa kerran vuodessa maksuttomasti etukäteen sovitulla tarkastusajalla yhtiön toimipisteessä. Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Pyynnöstä rekisterinpitäjä voi poistaa, oikaista tai täydentää käsittelyn kannalta virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja joko oma-aloitteisesti tai henkilön kirjallisesta pyynnöstä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointia ja/tai myyntiä varten. Tällöin kielto on toimitettava sähköpostilla tai kirjeitse rekisterinpitäjälle.